Doneren

Doneren aan goede doelen en projecten.

De stichting heeft ten doel: belangenbehartiging van mensen met een beperking in het autismespectrum of een andere chronische beperking, het bevorderen van de sociaal/culturele contacten tussen mens en euregionale samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren en ontwikkelen van goede doelen projecten. Daarvoor werven we vrijwilligers die in een werkgroep die doelen uitwerken. We informeren het publiek via website, via bijeenkomsten of in een persoonlijk gesprek.

De stichting organiseert (ook) sociaal/culturele evenementen & concerten. In dit kader is de stichting in 2010 gestart met het ontwikkelen van een autisme vriendelijk muziekfestival later Bluegrass Beeg genaamd. Dit evenement zag in 2013 het eerste levenslicht. Met dit evenement bevordert en activeert de stichting de participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Zo is een belangrijke, ‘eerste steen’, doelstelling bereikt. De diverse betrokkenen zijn wij daarvoor zeer dankbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers en ondersteuners lukt het niet. Dankzij die goede werken werd in 2015 de Stichting Auti Vriendelijk Limburg aangemerkt als ANBI met een aantekening Culturele ANBI.

2 Behoefte aan nieuwe donaties.

Sinds het begin zijn de kosten van de stichting aanzienlijk en zijn we ook aangewezen op de welwillende ondersteuning van derden. Om onze activiteiten te kunnen voortzetten, zijn structureel donaties nodig! Die kosten waarvoor de stichting gelden nodig heeft, zijn ondermeer: begeleiding bij de toepassing van wet- en regelgeving WMO/PGB (juridische ondersteuning) begeleiding bij aanvraag PGB vraagstukken begeleiding bij de inkoop van professionele zorg aanschaf en onderhoud van materiaal benutten van media kanalen (Lokale R/TV kabelkrant) onderwijs, participatieprojecten huur zalen e/o werkruimte(n) pr-kosten voor bijeenkomsten, activiteiten, evenementen/concerten computer en programmatuur reis, vervoer en/of verblijfkosten websites, (hosting)kosten verzekeringen/vergunningen/bankkosten/telefoon.

Draagt u het werk van de Stichting Auti Vriendelijk Limburg een warm hart toe en overweegt u ons financieel te ondersteunen, dan verzoeken wij u naar de volgende mogelijkheden te kijken: een eenmalige schenking of een vast maandelijks bedrag als periodieke overboeking een meer substantiële periodieke schenking met een belastingvoordeel.

Stichting Auti Vriendelijk Limburg staat bij de Belastingdienst bekend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarom kan uw bijdrage als gift aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst Anbi als ook naar de website van onze adviseur notaris Mr. Rob C.E.M. Dreessen (Metis).

Stichting Auti Vriendelijk Limburg E mail: stautivriendelijklimburg@gmail.com

Website : www.stichtingautivriendelijklimburg.nl

NL66 ABNA 0433 4335 90 t.n.v. Stichting Auti Vriendelijk Limburg o.v.v. [naam goede doel]

St-Auti-Vriendelijk-Limburg
ANBI: Vanaf 23 maart 2015 is de Stichting Auti Vriendelijk Limburg aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. Daardoor kunnen donaties voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn.